Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Thursday, March 30, 2017

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG (MẪU 03 ĐẦY ĐỦ TM+BV KHÔNG LỖI FONT)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Tổ Chức Thi Công (Mẫu 03) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG (MẪU 02 ĐẦY ĐỦ TM+BV KHÔNG LỖI FONT)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Tổ Chức Thi Công (Mẫu 02) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG (MẪU 01 ĐẦY ĐỦ TM+BV KHÔNG LỖI FONT)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Tổ Chức Thi Công (Mẫu 01) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG (MẪU 03 ĐẦY ĐỦ TM+BV KHÔNG LỖI FONT)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Nền Móng (Mẫu 03) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG (MẪU 02 ĐẦY ĐỦ TM+BV KHÔNG LỖI FONT)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Nền Móng (Mẫu 02) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

Wednesday, March 29, 2017

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG (MẪU 01 ĐẦY ĐỦ TM+BV KHÔNG LỖI FONT)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Nền Móng (Mẫu 01) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG (MẪU 06 ĐẦY ĐỦ TM+BVGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công (Mẫu 06) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG (MẪU 05 ĐẦY ĐỦ TM+BV)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công (Mẫu 05) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG (MẪU 04 ĐẦY ĐỦ TM+BV)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công (Mẫu 04) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG (MẪU 03 ĐẦY ĐỦ TM+BV)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công (Mẫu 03) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG (MẪU 02 ĐẦY ĐỦ TM+BV)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công (Mẫu 02) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG (MẪU 01 ĐẦY ĐỦ TM+BV)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công (Mẫu 01) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP (MẪU 06 ĐẦY ĐỦ TM+BV KHÔNG LỖI FONT)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Kết Cấu Thép (Mẫu 02) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP (MẪU 05 ĐẦY ĐỦ TM+BV KHÔNG LỖI FONT)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Kết Cấu Thép (Mẫu 05) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP (MẪU 04 ĐẦY ĐỦ TM+BV KHÔNG LỖI FONT)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Kết Cấu Thép (Mẫu 04) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP (MẪU 02 ĐẦY ĐỦ TM+BV KHÔNG LỖI FONT)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Kết Cấu Thép (Mẫu 02) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP (MẪU 01 ĐẦY ĐỦ TM+BV KHÔNG LỖI FONT)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Kết Cấu Thép (Mẫu 01) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

Friday, March 24, 2017

Đồ Án Bê Tông 2 (Mẫu 01)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Đồ Án Bê Tông 2 (Mẫu 01) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Thuyết Minh+ Cad)

MẪU ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 (MẪU 01)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn MẪU ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 (MẪU 01) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây (Có file cad)

CHỌN GIƯỜNG NGỦ THEO MỆNH

Lựa chọn hình dáng của giường ngủ theo thuyết Ngũ hành là một trong những yếu tố quan trọng mang đến giấc ngủ ngon cho người sử dụng.
Theo thuyết Ngũ hành, mỗi hình dáng đều gắn với 1 trong 5 yếu tố cơ bản của ngũ hành. Khi chọn giường hợp phong thủy, bạn cũng nên quan tâm đến hình dáng của đầu giường. Bởi kiểu dáng đầu giường có thể kết hợp hài hòa với mạng của người ngủ giúp mang lại vận khí tốt cho căn phòng. Ngược lại nếu sử dụng những hình dáng đầu giường khắc với mệnh người ngủ sẽ gây ra nhiều bất lợi về khí vận cho người ngủ trên giường.
Lựa chọn hình dáng theo Ngũ hành:
Mệnh kim ứng với hình tròn, hình bán nguyệt, hình cung.
Mệnh mộc ứng với hình chữ nhật.
Mệnh thủy ứng với hình sóng nước.
Mệnh hỏa ứng với hình nhọn, hình quả trám.
Mệnh thổ ứng với hình vuông.
Sự kết hợp giữa hình dáng đầu giường với mệnh người ngủ theo thuyết ngũ hành:
Khi bạn mệnh Mộc: đầu giường hình chữ nhật hoặc hình sóng nước

ĐẦU GIƯỜNG HÌNH CHỮ
Khi bạn thuộc mệnh Hỏa: Hình nhọn hay hình quả trám

ĐẦU GIƯỜNG HÌNH NHỌN
Khi bạn thuộc mệnh Kim: nên chọn hình vuông và hình tròn
ĐẦU GIƯỜNG HÌNH TRÒN
Khi bạn là mệnh Thủy: Đầu giường hình tròn hoặc sóng nước.

ĐẦU GIƯỜNG HÌNH SÓNG
Lựa chọn giường phù hợp theo mệnh không phải là chuyện quá khó nên gia chủ nên chú ý để có những giấc ngủ ngon hơn.


TRỌNG LƯỢNG RIÊNG VẬT LIỆUGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP - GS. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG (sưu tầm)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

TCVN 9386:2012 THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤTGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

TCVN 2737:1995 TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn TCVN 2737:1995 sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG TẬP 2 - TS. ĐỖ ĐÌNH ĐỨC Chủ biên (sưu tầm)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Kỹ THUẬT THI CÔNG TẬP 1 - TS.ĐỖ ĐÌNH ĐỨC. PGS LÊ KIỀU. Ths. NGUYỄN VIỆT TUẤN (sưu tầm)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

SỔ TAY THỰC HÀNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH - PGS.PTS VŨ MẠNH HÙNG (sưu tầm)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

SÀN SƯỜN BÊ TÔNG TOÀN KHỐI - GS.TS. NGUYỄN ĐÌNH CỐNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

TCXD 229 : 1999Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn TCXD 229 : 1999 là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

GIÁO TRÌNH NỀN MÓNG (sưu tầm)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

CẤU TẠO BÊ TÔNG CỐT THÉP- Ths. TRẦN THỊ LAN PHƯƠNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG LẬP DỰ TOÁN - ĐƠN GIÁ DỰ THẦUGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

ĐỌC BẢN VẼ, ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦUGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

XÂY NHÀ Ở THEO PHONG THỦY THIÊN VĂN ĐỊA LÝ - BÙI NGUYÊN HỒNG (sưu tầm)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

ĐO BỐC KHỐI LƯỢNG VÀ LẬP DỰ TOÁN (sưu tầm)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

TRA CẤP PHỐI BÊ TÔNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn file excel này sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

NỀN VÀ MÓNG TRÊN ĐẤT THAN BÙN (sưu tầm)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

TỔNG HỢP 180 TỪ VỰNG TIẾNG ANH XÂY DỰNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

ENGLISH COURSE FOR THE CONSTRUCTION TRADE - Thầy TRƯƠNG NGỌC DIỆP (SƯU TẦM)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Thursday, March 23, 2017

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ DÂN DỤNG NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG (sưu Tầm)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

ỨNG DỤNG PHONG THỦY NHÀ Ở CHO GIA ĐÌNH (sưu tầm)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

HOA CẢNH ỨNG DỤNG TRONG PHONG THỦY - NGUYỄN KIM VÂNGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

ĐƯỜNG VÀO NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ - HỒNG VÂN, HỒNG QUÂNGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

PHONG THỦY THỰC DỤNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Lập Trình VBA Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu Ths. Phan Tự Hướng (sưu tầm)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

CẤU TẠO KIẾN TRÚC NHÀ DÂN DỤNG - Gs,Ts NGUYỄN ĐỨC THIỀM Chủ biên (sưu tầm)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Hỏi Đáp Thiết Kế và Thi Công Nhà cao Tầng Tập 2 - Triệu An TâyGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

NỀN VÀ MÓNG - Thầy LÊ ANH HOÀNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn Sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Thiết Kế và Thi Công Nền Đắp Trên Nền Đất YếuGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

CẨM NANG KẾT CẤU XÂY DỰNG - Thạc sĩ Bùi Đức Tiển (sưu Tầm)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn cẩm nang sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Wednesday, March 22, 2017

KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP - PGS.TS THẦY LÊ THANH TUẤN


LINK DOWLOAD: TẠI ĐÂY

Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn cuốn sách sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng.

Giá vật liệu xây dựng Quý I - 2017

Dowload giá vật liệu xây dựng tại An Giang tháng 1/2017 tại đây
Dowload giá vật liệu xây dựng tại Bắc Kạn quý I/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Bắc Giang tháng 2/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Bắc Giang tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Bắc Ninh tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Bến Tre tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Bình Định tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Bình Định tháng 2/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Bình Phước tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Bình Thuận tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Cà Mau tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Cao Bằng quý I/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Cần Thơ tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Cần Thơ tháng 2/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Đắk Lắk tháng 1,2 /2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Đắk Nông tháng 1,2 năm 2017 tại đây 
Giá vật liệu xây dựng tại Điện Biên tháng 1,2 năm 2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp tháng 2/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương tháng 2/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Hậu Giang tháng 1 /2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Hậu Giang tháng 2/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Hòa Bình tháng 1 năm 2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Hòa Bình tháng 2 năm 2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Kiên Giang tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Kiên Giang tháng 2/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Lạng Sơn tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Lạng Sơn tháng 2/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Lào Cai quý I/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Ninh Thuận quý I/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Phú Thọ tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Phú Thọ tháng 2/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Quảng Bình tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Quảng Ngãi tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Quảng Trị tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng tháng 1 năm 2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng tháng 2 năm 2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Tây Ninh tháng 1 năm 2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Tây Ninh tháng 2 năm 2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Thừa Thiên - Huế tháng 1/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Vĩnh Phúc tháng 1,2/2017 tại đây
Giá vật liệu xây dựng tại Yên Bái từ 01/01/2017 tại đây

SỔ TAY GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG (sưu tầm)

Sổ tay giám sát chất lượng của cán bộ giám sát trực thuộc công ty
NewCC Construction Consultants.
Cùng đi kèm với các qui phạm về thi công và nghiệm thu của Bộ xây dựng, tất
cả các cán bộ giám sát của NewCC ngoài công trường đều được cung cấp
một sổ tay về giám sát chất lượng công trình để dễ theo dõi công việc của nhà
thầu. Góc Xây Dựng hi vọng  hữu ích cho anh em trong quá trình học tập nghiên cứu cũng như làm việc
Link dowload tại đây

Tuesday, March 21, 2017

Những Điều Cần Biết Về Mái Nhà

Mái nhà không chỉ có tác dụng bảo vệ ngôi nhà trước điều kiện thời tiết bên ngoài mặc khác mái nhà chính là yếu tạo quan trọng tạo nên tổng thể ngôi nhà. Với sự phát triển của các trào lưu thiết kế mới, hệ mái ngày nay cũng được biến đổi, mái nhà được thiết kế với các nhịp điệu gấp gãy với các góc độ khác nhau, điều này vừa làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ vừa mang lại những sắc thái riêng cho từng không gian kiến trúc tạo điểm nhấn riêng cho ngôi nhà. Ngoài ra, thiết kế mái nhà cũng là giải pháp để chống thấm và chống nóng cho mái bằng.

Các loại mái nhà phổ biến như mái bằng, mái thái, mái chéo rất được ưa chuộng vì dễ hài hòa với không gian nhà lân cận, mái thái còn có thêm đặc điểm lưu thông khí tốt, mái chéo tạo cảm giác nhà như một công trình bề thế. Thiết kế mái nhà cũng là một cách giúp làm tăng tính thẩm mỹ của ngôi nhà vừa giúp giải nhiệt và chống thấm rất hiệu quả. Trước đây các gia chủ thường thiết kế đổ mái đúc bằng là chủ yếu thì ngày nay họ đã thay đổi kiểu mái nhịp điệu gấp gãy giúp khắc phục được các nhược điểm trước đây. Ngoài ra, cũng tùy vào môi trường cảnh quan khu vực đang ở mà bạn cũng linh hoạt thay đổi kiểu mái nhà cho phù hợp. 
 
Những Điều Cần Biết Về Mái Nhà

Hiện nay, trên thị trường có cung cấp nhiều loại mái nhà bằng chất liệu khác nhau như: mái tôn, mái xi măng, mái ngói… Đối với sản phẩm ngói thì ngoài loại ngói đất nung truyền thống thì còn có nhiều sản phẩm ngói màu được sản xuất bằng xi măng, silicate, bột màu và các phụ gia khác góp phần phong phú thêm cho mái nhà. Vật liệu nào mái đa dạng màu sắc thì phong phú do đó tùy theo kiểu dáng cũng như công năng ngôi nhà ta nên chọn vật liệu làm mái phù hợp với ngôi nhà. Ví dụ: Thiết kế nhà thuần Việt với vườn cây, hàng rào bao quanh nên nhà vườn sử dụng các chất liệu gần gũi với thiên nhiên, màu sắc của mái nhà cần hòa phối nhẹ nhàng với không gian đồng quê xung quanh, giúp gia chủ được thư giãn đầu óc và thị giác trong không gian mát mẻ, màu sắc nhẹ nhàng. Màu xanh sẽ phù hợp với những ngôi nhà như thế này.

Sunday, March 19, 2017

Xin chào Mọi người!
Cảm ơn Bạn đã ghé thăm website !
Góc Xây dựng được tạo ra nhằm mục đích giao lưu chia sẻ những kinh nghiệm cũng như kiến thức trong ngành xây dựng. Những kiến thức có được trong quá trình học tập hay sưu tầm, với mong muốn đóng góp một phần nào đó kiến thức để Anh em phục vụ trong quá trình học tập cũng như công việc.
Với tinh thần chia sẻ là chính: ” Muốn đem lòng nhiệt huyết cũng là tâm huyết chia sẻ lại cho Mọi người và cũng Rất mong Anh em nào có những Kinh nghiệm hay, kiến thức bổ ích chia sẻ lại để Chúng ta cùng phát triển.

Đó cũng là động lực để Chúng ta có thể tạo ra sự phát triển cho bản thân và cho cộng đồng.
Mong muốn chia sẻ những gì mình biết, những kiến thức sưu tầm được qua đó có thể mang lại giá trị nhất định cho Anh em trong ngành xây dựng.
Hy vọng website sẽ mang lại những điều hữu ích nho nhỏ cho Mọi Người. Cảm ơn Các Bạn đã ghé thăm website http://www.gocxaydung.com/