Wednesday, March 22, 2017

SỔ TAY GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG (sưu tầm)

Sổ tay giám sát chất lượng của cán bộ giám sát trực thuộc công ty
NewCC Construction Consultants.
Cùng đi kèm với các qui phạm về thi công và nghiệm thu của Bộ xây dựng, tất
cả các cán bộ giám sát của NewCC ngoài công trường đều được cung cấp
một sổ tay về giám sát chất lượng công trình để dễ theo dõi công việc của nhà
thầu. Góc Xây Dựng hi vọng  hữu ích cho anh em trong quá trình học tập nghiên cứu cũng như làm việc
Link dowload tại đây