Saturday, October 27, 2018

CÁC BƯỚC THIẾT KẾ TRONG XÂY DỰNG

Thiết kế xây dựng gồm các bước: Thiết kế sơ bộ (trường hợp Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế do người quyết định đầu tư quyết định khi quyết định đầu tư dự án

http://www.gocxaydung.com/
CÁC BƯỚC THIẾT KẾ TRONG XÂY DỰNG

Dự án đầu tư xây dựng gồm một hoặc nhiều loại công trình, mỗi loại công trình có một hoặc nhiều cấp công trình. Tùy theo loại, cấp công trình và hình thức thực hiện dự án, quy định về số bước thiết kế xây dựng công trình do người quyết định đầu tư quyết định, cụ thể như sau:

 1. Thiết kế một bước:
- Là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

2.Thiết kế hai bước:
- Gồm thiết kế cơ sở và thiết bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng

3. Thiết kế ba bước:
- Gồm thiết kế cơ sở , thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng, có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công phức tạp